Trường học thông minh | Website uy tín về học tập, đề thi, trắc nghiệm, tài liệu tổng hợp miễn phí

Bài: Số 0 trong phép trừ

Thứ tư - 25/08/2021 22:23
Để giúp các em học sinh lớp 1 học hiệu quả môn Toán, Truonghoc.asia đã biên soạn và tổng hợp nội dung bài Số 0 trong phép trừ. Tài liệu gồm kiến thức cần nhớ và các dạng Toán giúp các em học tập và củng cố thật tốt kiến thức. Mời các em cùng tham khảo.
Bài Số 0 trong phép trừ
Bài Số 0 trong phép trừ

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

- Nhận biết vai trò của số 0 trong phép trừ:

+ Phép trừ hai số bằng nhau có kết quả là 0

+ Một số trừ 0 thì bằng chính số đó.

- Biết thực hiện phép trừ có số 0 và thành thạo phép trừ các số trong phạm vi đã học.

1.2. Các dạng toán về Số 0 trong phép trừ

Dạng 1: Thực hiện phép tính

Phép trừ hai số bằng nhau có kết quả là 0

Một số trừ đi 0 thì bằng chính số đó.

Dạng 2: So sánh

- Thực hiện phép tính hai vế

- So sánh và điền dấu thích hợp vào ô trống.

Dạng 3: Điền số hoặc dấu còn thiếu vào ô trống

- Thực hiện tìm số còn thiếu bằng cách nhẩm lại các phép toán cộng hoặc trừ trong phạm vi đã học.

- Tìm dấu còn thiếu của phép tính bằng cách thực hiện thử các phép toán cộng hoặc trừ với các số đã cho, phép tính nào cho kết quả đúng với đề bài đã cho thì em điền dấu của phép tính tương ứng đó.

1.3. Giải bài tập Sách Giáo Khoa trang 61

Bài 1:

Tính:

1 - 0 =     1 - 1 =     5 - 1 =

2 - 0 =     2 - 2 =     5 - 2 =

3 - 0 =     3 - 3 =     5 - 3 =

4 - 0 =     4 - 4 =     5 - 4 =

5 - 0 =     5 - 5 =     5 - 5 =

Phương pháp giải

Thực hiện phép trừ rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

1 - 0 = 1     1 - 1 = 0     5 - 1 = 4

2 - 0 = 2     2 - 2 = 0     5 - 2 = 3

3 - 0 = 3     3 - 3 = 0     5 - 3 = 2

4 - 0 = 4     4 - 4 = 0     5 - 4 = 1

5 - 0 = 5     5 - 5 = 0     5 - 5 = 0

Bài 2:

Tính:

4 + 1 =     2 + 0 =     3 + 0 =

4 + 0 =     2 - 2 =     3 - 3 =

4 - 0 =     2 - 0 =     0 + 3 =

Phương pháp giải

- Khi cộng một số với 0 hoặc ngược lại thì kết quả bằng chính số đó.

- Khi một số trừ đi chính số đó thì kết quả bằng 0.

Hướng dẫn giải

4 + 1 = 5     2 + 0 = 2     3 + 0 = 3

4 + 0 = 4     2 - 2 = 0     3 - 3 = 0

4 - 0 = 4     2 - 0 = 2     0 + 3 = 3

Bài 3:

Viết phép tính thích hợp:

Phương pháp giải

Quan sát hình ảnh, đếm số lượng các con vật rồi viết phép tính thích hợp.

Hướng dẫn giải

1.4. Giải bài tập Sách Giáo Khoa trang 62

Bài 1:

Tính:

5 - 4 =     4 - 0 =     3 - 3 =     2 - 0 =     1 + 0 =

5 - 5 =     4 - 4 =     3 - 1 =     2 - 2=     1 - 0 =

Phương pháp giải

Thực hiện phép tính rồi viết kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

5 - 4 = 1     4 - 0 = 4     3 - 3 = 0     2 - 0 = 2     1 + 0 = 1

5 - 5 = 0     4 - 4 = 0     3 - 1 = 2     2 - 2= 0     1 - 0 = 1

Bài 2:

Tính:

Phương pháp giải

Trừ dọc các số rồi viết kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

Bài 3:

Tính:

2 - 1 - 1 =     3 - 1 - 2 =     5 - 3 - 0 =

4 - 2 - 2 =     4 - 0 - 2 =     5 - 2 - 3 =

Phương pháp giải

Trừ các số lần lượt từ trái sang phải.

Hướng dẫn giải

2 - 1 - 1 = 0     3 - 1 - 2 = 0     5 - 3 - 0 = 2

4 - 2 - 2 = 0     4 - 0 - 2 = 2     5 - 2 - 3 = 0

Bài 4:

Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

5 - 3 ....2     3 - 3 ....1     4 - 4 ....0

5 - 1 ....3     3 - 2 ....1     4 - 0 ....0

Phương pháp giải

- Tính giá trị của vế trái.

- So sánh rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

5 - 3 = 2     3 - 3 < 1     4 - 4 = 0

5 - 1 > 3     3 - 2 = 1     4 - 0 > 0

Bài 5:

Viết phép tính thích hợp

Phương pháp giải

Quan sát hình ảnh, đếm số lượng rồi viết phép tính thích hợp.

Hướng dẫn giải

1.5. Giải bài tập Sách Giáo Khoa trang 63

Bài 1:

Tính

Phương pháp giải

Cộng hoặc trừ dọc các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

Bài 2:

Tính:

2 + 3 =     4 + 1 =     1 + 2 =     3 + 1 =     4 + 0 =

3 + 2 =     1 + 4 =     2 + 1 =     1 + 3 =     0 + 4 =

Phương pháp giải

Cộng các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

2 + 3 = 5     4 + 1 = 5     1 + 2 = 3     3 + 1 = 4     4 + 0 = 4

3 + 2 = 5     1 + 4 = 5     2 + 1 = 3     1 + 3 = 4     0 + 4 = 4

Bài 3:

Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

4 + 1....4     5 - 1....0     3 + 0.....3

4 + 1....5     5 - 4....2     3 - 0.....3

Phương pháp giải

- Tính giá trị của vế trái.

- So sánh rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

4 + 1 > 4     5 - 1 > 0     3 + 0 = 3

4 + 1 = 5     5 - 4 < 2     3 - 0 = 3

Bài 4:

Viết phép tính thích hợp:

Phương pháp giải

- Quan sát hình ảnh, đếm số chim trên cành; số chim bay đến hoặc bay đi và tất cả số con chim.

- Viết phép tính thích hợp với hình ảnh.

Hướng dẫn giải

1.6. Giải bài tập Sách Giáo Khoa trang 64

Bài 1:

Tính:

4 + 1 =     5 - 2 =     2 + 0 =     3 - 2 =     1 - 1 =

2 + 3 =     5 - 3 =     4 - 2 =     2 - 0 =     4 - 1 =

Phương pháp giải

Thực hiện phép cộng hoặc trừ các số rồi viết kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

4 + 1 = 5     5 - 2 = 3     2 + 0 = 2     3 - 2 = 1     1 - 1 = 0

2 + 3 = 5     5 - 3 = 2     4 - 2 = 2     2 - 0 = 2     4 - 1 = 3

Bài 2:

Tính:

3 + 1 + 1 =     2 + 2 + 0 =     3 - 2 - 1 =

5 - 2 - 2 =     4 - 1 - 2 =     5 - 3 - 1 =

Phương pháp giải

Thực hiện các phép tính lần lượt từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải

3 + 1 + 1 = 5     2 + 2 + 0 = 4     3 - 2 - 1 = 0

5 - 2 - 2 = 1     4 - 1 - 2 = 1     5 - 3 - 1 = 1

Bài 3:

Số ?

3 + ... = 5     4 - .... = 1     3 - .... = 0

5 - .... = 4     2 + .... = 2     ....+ 2 = 2

Phương pháp giải

Nhẩm lại các phép tính trong phạm vi 5 đã học rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

3 + 2 = 5     4 - 3 = 1     3 - 3 = 0

5 - 1 = 4     2 + 0 = 2     0 + 2 = 2

Bài 4:

Viết phép tính thích hợp:

Phương pháp giải

Đếm số lượng các con vật, xác định vật thêm vào hoặc bớt đi rồi viết phép tính thích hợp.

Hướng dẫn giải

 

Bài tập minh họa

Câu 1: Điền dấu thích hợp vào ô trống: 5 - 2 - 1….. 3 + 1

Hướng dẫn giải

Dấu cần điền vào ô trống là dấu <

Câu 2: Điền dấu + hoặc - thích hợp vào ô trống: 5....2 = 3

- Từ số 5 thực hiện phép cộng hoặc trừ với 2. Phép tính nào có kết quả bằng 3 là phép tính cần điền vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

Ta có 5 - 2 = 3 nên phép tính cần điền vào ô trống là dấu “-“

Lời kết

Qua nội dung bài học trên:

- Các em học sinh có thể tự tiến hành làm bài tập và giải toán theo đúng những kiến thức trên đã học

- Các phụ huynh có thể đánh giá khả năng học tập của các con và đưa ra phương hướng học tập tốt nhất cho các em


Tác giả bài viết: Trường học

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://truonghoc.asia là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN

Liên hệ tư vấn Trần Minh Tuấn
Nhắn tin
Liên hệ tư vấn Huỳnh Ngọc Quận
Nhắn tin

ĐỀ THI MỚI NHẤT

TÀI LIỆU MỚI NHẤT

Thống kê trực tuyến

  • Đang truy cập9
  • Hôm nay154
  • Tháng hiện tại6,459
  • Tổng lượt truy cập50,360
Giới thiệu
Gửi bài tập - Có lời giải!
Hướng dẫn chung
Hướng dẫn sử dụng

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây